لطفاً کليه فايل هاي قابل دانلود در اين سايت، مخصوصاً فايل هاي پيوست شده را با نرم افزارهاي مخصوص مديريت دانلود، دريافت نماييد مانند نرم افزار دانلود منيجر که در اين لينک قابل دريافت و نصب است http://mcaf.ee/6wz9g در صورت عدم استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دانلود و استفاده از دانلود منيجر داخلي مرورگرها احتمال دانلود ناقص فايل ها وجود دارد
نمايش نتايج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
 1. #1
  تاريخ عضويت
  Aug 2018
  نوشته ها
  9

  پيش فرض ۱۰ منبع مهم برای تامین مالی کسب‌ و کارهای نوپا

  غ±غ° منبع مهم براغŒ تامغŒن مالغŒ کسب‌ و کارهاغŒ نوپا
  تامغŒن مالغŒ جمعغŒ در اغŒران معضل بغŒشتر استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهاغŒ نوپا مساله تامغŒن مالغŒ ‌ست. اما واقعغŒت اغŒن است که پول همغŒشه وجود دارد،‌ فقط باغŒد بدانغŒد کجا آن را پغŒدا کنغŒد.
  روش‌هاغŒ تامغŒن مالغŒ
  در اغŒنجا، فهرستغŒ از منابع تامغŒن مالغŒ که استارتاپ‌ها مغŒ‌توانند از آنها بهره بگغŒرند، به ترتغŒب اولوغŒت‌شان اراغŒه مغŒ‌شود. مطالعه اغŒن فهرست به شما کمک مغŒ‌کند با صرف وقت و انرژغŒ کمتر تصمغŒم بهترغŒ بگغŒرغŒد:
  غ±. تامغŒن مالغŒ استارتاپ با استفاده از پس‌انداز خودتان:
  عبارت Bootstrap به معنغŒ «خود راه‌انداز» و Bootstrapping‌» به معنغŒ اغŒجاد فرآغŒندغŒ مستقل و بدون استفاده از منابع خارجغŒ است. کسب سرماغŒه از پس‌اندازهاغŒ‌تان - اگر پس اندازغŒ داشته باشغŒد- همغŒشه به روش‌هاغŒ دغŒگر تامغŒن مالغŒ ارجحغŒت دارد. در اغŒن روش، لازم نغŒست زمانغŒ را به متقاعد کردن سرماغŒه‌گذار اختصاص دهغŒد. در ضمن مجبور نغŒستغŒد قدرت کنترل و نفوذتان را در مساغŒل شرکت کاهش دهغŒد.
  http://ufund.ir/wp-content/uploads/2...AA-768x432.png
  ابزار تامغŒن مالغŒ
  غ².تامغŒن مالغŒ استارتاپ با کمک دوستان و خانواده:
  براغŒ تامغŒن مالغŒ کسب و کار نوپاغŒ‌تان از خانواده و نزدغŒکان‌تان شروع کنغŒد. خانواده و دوستان‌تان جزو افرادغŒ هستند که در شراغŒط بحرانغŒ به شما اعتماد خواهند کرد. مغŒ‌توانغŒد در مراحل ابتداغŒغŒ توسعه کسب‌وکارتان از آنان پول قرض بگغŒرغŒد. حتغŒ اگر بخواهغŒد از سرماغŒه‌گذاران حرفه‌اغŒ هم کمک بگغŒرغŒد، آنها ماغŒل‌اند شخص اول‌هاغŒ زندگغŒ‌تان را ببغŒنند. غŒعنغŒ خود واقعغŒ‌تان و کسانغŒ که به شما اعتماد دارند.
  انواع تامغŒن مالغŒ
  غ³.تامغŒن مالغŒ استارتاپ از طرغŒق کمک‌هاغŒ مالغŒ کوچک:
  اغŒن روش اغلب نادغŒده گرفته مغŒ‌شود، اما مغŒ‌تواند کمک‌ شاغŒانغŒ به اغŒجاد منابع مالغŒ جاغŒگزغŒن و ساغŒر پغŒشرفت‌هاغŒ تکنولوژغŒکغŒ داشته باشد. صندوق‌هاغŒ تأمغŒن مالغŒ دولتغŒ منابع خوبغŒ هستند. اما تغŒم‌سازغŒ با اساتغŒد دانشگاه‌هاغŒ دولتغŒ مغŒ‌تواند روغŒکردغŒ هوشمندانه‌تر باشد.
  روش هاغŒ تامغŒن مالغŒ + PDF
  از طرغŒق دانشگاه و دانشگاهغŒان مغŒ‌توانغŒد علاوه بر درغŒافت کمک‌هاغŒ مالغŒ به تجارغŒ‌سازغŒ محصولات بغŒشتر هم فکر کنغŒد. اگر استادتان با شما همکارغŒ کند و نتاغŒج کارتان را منتشر کند، برنده‌اغŒد.
  تامغŒن مالغŒ شرکتغŒ
  غ´.تامغŒن مالغŒ استارتاپ از طرغŒق وام و تسهغŒلات مالغŒ:
  اگر کسب و کارتان موقتا نغŒاز به مقدارغŒ پول نقد دارد، براغŒ درغŒافت وام‌هاغŒ دولتغŒ مخصوص کسب‌وکارهاغŒ کوچک ـ نرخ بهره پاغŒغŒن‌ـ غŒا تسهغŒلات بانکغŒ اقدام کنغŒد.
  مقاله تامغŒن مالغŒ
  اما توجه داشته باشغŒد؛ بانک‌هاغŒ تجارغŒ اغلب از اعطاغŒ وام به شرکت‌هاغŒ نوپا خوددارغŒ مغŒ‌کنند. دلغŒل اغŒن کار هم رغŒسک بالا و عدم تقارن اطلاعاتغŒ استارتاپ‌هاست.
  غµ.تامغŒن منابع استارتاپ از طرغŒق مراکز رشد:
  استارتاپ‌هاغŒ واقع در مراکز رشد دانشگاه‌ها غŒا سازمان‌هاغŒ دغŒگر مغŒ‌توانند از منابع و حماغŒت‌هاغŒ اغŒن مراکز بهره‌مند شوند. حماغŒت مراکز رشد از استارتاپ‌ها با اراغŒه امکاناتغŒ نظغŒر: آزماغŒشگاه‌ها، فضاغŒ ادارغŒ، مشاوره، پول نقد، بازارغŒابغŒ و ... صورت مغŒ‌گغŒرد. اغŒن مراکز دقغŒقاً در زمان آسغŒب‌پذغŒرغŒ شرکت‌هاغŒ نوپا چنغŒن خدماتغŒ را به آنها اراغŒه مغŒ‌دهند.
  غ¶.تامغŒن منابع مالغŒ استارتاپ از طرغŒق سرماغŒه‌گذاران فرشته‌خو:
  شبکه‌اغŒ از سرماغŒه‌گذاران فرشته‌خو که صنعت‌تان را درک کنند و علاغŒق مشترکغŒ با شما داشته باشند، مغŒ‌تواند کمک مفغŒدغŒ به تامغŒن مالغŒ کسب و کارتان بکند (درباره تامغŒن مالغŒ استارتاپ از طرغŒق سرماغŒه‌گذاران فرشته‌خو بخوانغŒد)
  غ·.تامغŒن منابع مالغŒ استارتاپ از طرغŒق سرماغŒه‌گذاران خطرپذغŒر:
  اغŒن روش را در مراحل اولغŒه توسعه کسب‌وکارتان امتحان نکنغŒد؛ VC ها در سهام‌تان شرغŒک مغŒ‌شوند و کنترل اوضاع را در دست مغŒ‌گغŒرند. اغŒن کارآمدترغŒن مسغŒر نغŒست زغŒرا نغŒازمند حداقل شش ماه زمان براغŒ جستجو و انعقاد قرارداد است. جستجوغŒ‌تان را از شبکه محلغŒ کارآفرغŒنان آغاز کنغŒد
  تامغŒن مالغŒ مبتنغŒ بر سهام چغŒست؟
  . پس از آن، وب‌ساغŒت سرماغŒه‌گذارغŒ خطرپذغŒر ملغŒ را بررسغŒ کنغŒد. (درباره تامغŒن مالغŒ استارتاپ از طرغŒق سرماغŒه‌گذاران خطرپذغŒر بخوانغŒد)
  سرماغŒه گذار خطر پذغŒر
  غ¸. تامغŒن منابع مالغŒ استارتاپ از طرغŒق بازارهاغŒ تهاترغŒ:
  تبادل کالاها غŒا خدمات به عنوان جاغŒگزغŒنغŒ براغŒ پول نقد مغŒ‌تواند راهغŒ عالغŒ براغŒ تأمغŒن مالغŒ در مراحل ابتداغŒغŒ باشد. به عنوان مثال در آمرغŒکا غµغ°غ° هزار کسب‌وکار به طور فعال از معاملات سازمان‌دهغŒ شده به‌عنوان مکمل معاملات نقدي خود استفاده مغŒ‌کنند. با عضو شدن در بازارهاي تهاتري، شرکت‌ها مغŒ‌توانند خرغŒد کالاها و خدمات موردنغŒازشان را از طرغŒق فروش محصولات و خدمات مازاد خود تأمغŒن مالغŒ کنند.
  غ¹.مشارکت استارتاپ‌ها با کسب و کارهاغŒ بزرگ و معتبر:
  ممکن است شرکتغŒ معتبر در زمغŒنه توسعه محصول ضعغŒف عمل کند. اغŒن شرکت احتمالا ماغŒل است براغŒ پغŒشبرد اهداف مالغŒ، شراکتغŒ را با کسب‌وکارغŒ نوآور و نوپا اغŒجاد کند. براغŒ مثال شرکت‌هاغŒ کوچکغŒ که شبکه‌هاغŒ اجتماعغŒ سفارشغŒ را براغŒ شرکت‌هاغŒ بزرگ و معتبر، توسعه مغŒ‌دهند.
  غ±غ°. براغŒ تامغŒن مالغŒ استارتاپ به مشترغŒ عمده متعهد شوغŒد:
  بعضغŒ مشترغŒان تماغŒل دارند هزغŒنه‌هاغŒ توسعه‌اغŒ شما را پوشش دهند تا بتوانند محصول‌تان را قبل از دغŒگران در اختغŒار داشته باشند. مزغŒت اغŒن روش آن است که فراغŒند تولغŒدتان (براغŒ اطمغŒنان از مطابقت با نغŒاز مشترغŒ) مرتبا کنترل مغŒ‌شود. حتغŒ شرکت‌هاغŒ بزرگ هم به بهترغŒن مشترغŒان‌شان به‌عنوان منبعغŒ براغŒ تأمغŒن مالغŒ پروژه‌هاغŒ جدغŒد نگاه مغŒ‌کنند. اغŒن کار، جوهر توسعه کسب وکارغŒ مناسب است.
  اغŒن که کدام مسغŒر را انتخاب کنغŒد، به عهده خودتان است. اما باغŒد بدانغŒد؛ تمام تصمغŒمات مربوط به تأمغŒن مالغŒ کسب و کارتان، باغŒد با در نظر گرفتن دو عامل اتخاذ شود. مغŒزان هزغŒنه‌ها و منافع کسب و کارتان در بلندمدت. پس تمام گزغŒنه‌ها را با دقت بررسغŒ کنغŒد.
  ويرايش توسط bakhshifatemeh : 04-15-2019 در ساعت 12:28 PM

مجوز هاي ارسال و ويرايش

 • شما نميتوانيد موضوع جديدي ارسال کنيد
 • شما امکان ارسال پاسخ را نداريد
 • شما نميتوانيد فايل پيوست در پست خود ضميمه کنيد
 • شما نميتوانيد پست هاي خود را ويرايش کنيد
 •  
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني