تحصيلات* دانشگاهی
*شرط* ورود به* دانشگاه*ها بر اساس* نمرات* گواهی ورود به* آموزش* عالی (TES) محاسبه* می*شود كه* روش* محاسبه* در هر ايالت* متفاوت* است. برای ورود به* دانشگاه*های ديگر ايالت*ها نيز می*توان* از TES استفاده* کرد.

تحصیل در استرالیا بدون آیلتس
دانشگاه*های استراليا مستقل* هستند و خودشان* مدرک را صادر می*كنند. در ۱۹۸۸ تعدادی از دانشگاه*ها و كالج*ها در هم* ادغام* شدند و تشكل* فعلی مبنی بر سيستم* واحد ملی دانشگاه*ها Unified National System را كه* بالغ* بر ۳۹ دانشگاه* بود شكل* دادند. ۴۹ كالج* نيز در تمام* استراليا پراكنده* هستند كه* می*توانند با توجه* به* قوانين* ايالتی، مداركی تا سطح* كارشناسی ارشد بدهند.
تحصیل در استرالیا
در ۱۹۹۰ شورای وزيران* آموزش* ايالات* و قلمروهای مختلف* استراليا نظام* واحد ارزيابی آموزشی در استراليا را با عنوان*1(RATE) معرفی كرد. در سال* ۱۹۹۵ ميلادی نظام* جايگزين* ديگری تحت* عنوان* 2(AQF) معرفی شد كه* قرار است* تا پايان* ۱۹۹۹ ميلادی جايگزين* RATE شود.
دانشگاه های برتر در استرالیا ۲۰۱۸
مبنای معرفی اين* نظام*های ارزيابی، فراهم* كردن* چارچوبی ملی و فراگير برای ارزشيابی مدارک تحصيلی در استراليا بعد از دوران* تحصيل* اجباری (پانزده* سالگی يا سال* دهم) است. با توجه* به* نظام* ارزشيابیAQF، مدرک پايان* دوران* دبيرستان، گواهينامه* آموزش* ارشد دبيرستان* (Senior Secondary Certificate of Education) ناميده* می*شود.
مقاله*های مرتبط:
بهترین دانشگاه های استرالیا کدامند؟
هشت دانشگاه برتر استرالیا، پایگاه برندگان جایزه نوبل
سیدنی یا ملبورن ؛ کدام یک را برای ادامه تحصیل در استرالیا انتخاب می*کنید؟
۱. Associated Diploma: با دوسال* تحصيل* همراه* با كارآموزی داده* می*شود كه* تحت* پوشش* دوره*های حرفه*ای (TAFE) است.
۲. Diploma: با سه سال تحصیل بعداز دیپلم دبیرستان همراه با کارآموزی داده می شود. اين* دوره* نيز تحت* پوشش* دوره*های حرفه*ای (TAFE) است.
۳. Bachelor: با حداقل سه یا چهار سال تحصیل بعداز دیپلم دبیرستان داده می*شود.
۴. (Post Graduate Certificate (PGC: دوره آن* يک نيم* سال* بعد از كارشناسی است.
۵. (Post Graduate Diploma (PGD): دوره آن* دو نيم* سال* بعد از كارشناسی است.
۶. Bachelor Honours Degree: دوره آن* حداقل* چهار سال* تا پنج سال* تحصيل* بعد از ديپلم* دبيرستان* است* و دانش**آموختگان* اين* دوره* بدون* گذراندن* دوره* Master می*توانند دوره* Ph.D را شروع* كنند.
۷. Master: برای ورود به* اين* دوره* امتحانی صورت* نمی*گيرد، بلكه* با توجه* به* نمرات* دوره* Bachelor و معرف*ها، پذيرش* صادر می*شود.
طول* اين* دوره* بستگی به* طول* مدت* دوره* Bachelor دارد. به این صورت* كه* يک سال* تحصيل* تمام* وقت* بعد از دوره* چهار ساله* Bachelor و دو سال* تحصيل* تمام* وقت* بعد از دوره* سه* ساله* Bachelor لازم* است. البته* در بعضی از رشته*ها (شيلات) دوره* Master تا سه* سال* هم* به* طول* می*انجامد.
۸. Ph.D: این دوره* معمولا پژوهشی است* و بايد طی اين* پژوهش* موضوع* جديدی در رشته* مربوطه* ارايه* شود. البته* در بعضی از دانشگاه*ها گذراندن* يک دوره* Qualifying به**صورت* درسی برای شروع* دوره* دكتری الزامی است* و سپس* دوره* پژوهش* آغاز می*شود كه* حداقل* سه* سال* طول* می*كشد.
**نحوه* ارزشيابی مدارک تحصيلی
مدارک Diploma بعد از ديپلم* دبيرستان* «كاردانی» ارزشيابی می*شود.
مدارک Bachelor بعد از ديپلم* دبيرستان، «كارشناسی» ارزشيابی می*شود.
مدارک (Post Graduate Certificate (PGC)/ Post Graduate Diploma (PGD فقط صحت* صدور صادر می*شود.
مدارک Master با شرط* داشتن* كارشناسی، «كارشناسی ارشد» ارزشيابی می*شود.
مدارک Ph.D با شرط* داشتن* كارشناسی ارشد، «دكتری» ارزشيابی می*شود
هزینه تحصیل در استرالیا ۲۰۱۸
درآمد در استرالیا
زبان مراکز آموزشی و دانشگاهی
تمام برنامه*های دانشگاه*های استرالیا به زبان انگلیسی تدریس می*شود و برخورداری از مدرک زبان شرط لازم برای ثبت*نام است. آموزش و پشتیبانی زبان معمولا برای دانشجویانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم صحبت می*کنند، در دسترس است.