با سلام
لطفا شرح مکاسب را چنانچه برایتان میسر هست برایم دانلود کنید متشکر