بطور اتفاقی سایت اینترنتی یکی از مؤسسه های آموزشی درس خارج را می دیدم در یکی از صفحات آن اطلاعیه جالبی دیده می شد
http://www.najah.ir/Edame.aspx?IDEtelaeye=70
تدوین پایان نامه طلاب خارج قدیم
تاریخ : 1392/6/4
ساعت حضور در کنابخانه جهت تدوین پایان نامه:

8 الی 13

17 الی 20
از ظاهر این اطلاعیه بر می آید که طلاب درس خارج این مؤسسه جهت نوشتن پایان نامه موظف هستند ساعات مشخصی را در کتابخانه حاضر بوده و ظاهراً نوعی از حضور و غیاب الزامی در کار است.
ابتکار جالبی جهت سریع به پایان رسیدن پایان نامه می باشد. (البته این بنده خدا هیچ ربطی به این مؤسسه نداشته و اطلاعی از واقع قضیه ندارم)