از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه امامان فقهي اهل سنت از لحاظ عقيدتي شيعه بودند. مثلا ابوحنيفه كه خيلي در بين ما نسبت به آن حساسيت وجود دارد، از نظر سياسي و اعتقادي زيدي است و در قيام زيد حامي مالي ايشان بود. منظورم اين است كه حتي خود شيعه تصوراتي دقيق از تشيع ندارد. اين مشكل حتي در سطوح بالا نيز وجود دارد.

http://www.hajj.ir/14/37476