استاد معظم اراکی دام عزّه در نشست علمی فقه الاجتماع بیان داشتند که موضوع فقه الاجتماع خاص، «خود اجتماع» است لذا این فقه به فعالیت اجتماعی و جمعی نظیر تجمع مردم در استادیوم ورزشی، تعامل مردم در بازار یا الزامات زندگی شهری می پردازد، و مطالبی نظیر اینکه روابط انسانها در زندگی شهری با یکدیگرچگونه باید باشد؟ اینکه مجموعه شهرها با یکدیگر و روابط همه شهرها با رهبری چگونه باید باشد؟و... در فقه الاجتماع خاص مطرح می گردد.

در حالیکه موضوع فقه الاجتماع عام، «روابط اقتصادی سیاسی جامعه» است و لذا مصادیق فقه الاجتماع عام ، مطالبی نظیر فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگی و فقه نظام تعلیم وتربیت اسلام و مانند آن است.

منبع