استاد معظم اراکی دامت برکاته شناخت موضوع را از مقدمات لازم جهت فقه حکومتی دانسته و می گویند:
««استنباط مسائل فقه حکومتی از منابع دینی کتاب و سنَت افزون بر ملکة قوی و قدرتمند اجتهاد و احاطة به منابع آیاتی و روایاتی نیازمند فهم موضوع و آشنایی با مسأله دارد که در این رابطه باید در حوزة ترتیبی داده شود تا فقهای توانای بر استنباط مسائل فقه حکومتی بتوانند به آسانی با مسأله حکومتی مورد نیاز آشنا شوند تا نسبت به استنباط حکم فقهی آن از منابع اقدام کنند.»»
ایشان در ادامه می فرمایند:7. جایگاه فرآورده* های غربی و تمدن غرب در این درس فقه حکومتی چیست؟ آیا پرداخته می* شود؟ اگر باید پرداخته شود با چه نگاهی باید این کار صورت گیرد؛ با نگاه انتقادی صرف یا نگاه* های دیگر؟
پاسخ استاد: مباحث غربیان در چند زمینه می* تواند به فقه حکومتی کمک کند:
1- در تعریف مفاهیم واژه*ها
2- در تبیین برخی کلیَات و قواعد
3- در مسأله شناسی
با توجه به این سه عرصه می* توان از مباحث غربیان در مسائل فقه حکومتی بهره جست. البته این بهره* گیری تنها از فقیهان برجسته و زبردست و کارآشنایی بر می*آید که بتوانند از عهدة فهم انحرافات و کجروی* ها و خطا*های کلان و اساسی موجود در تفکر غربی در عرصة مسائل انسانی برآیند.
لهذا قطعاً نگاه ما به اندیشه* های غربیان در همة عرصه* های علوم انسانی به ویژه آن چه مربوط به مسائل فقه حکومتی است باید نگاه انتقادی باشد؛ زیرا زیرساخت* های تفکر غربی زیرساخت *های غلط و غالباً مغالطه آمیزی است که به* هیچ* وجه با مبانی منطقی و برهانی عقل و دین سازگار نیست.

منبع