لطفاً کليه فايل هاي قابل دانلود در اين سايت، مخصوصاً فايل هاي پيوست شده را با نرم افزارهاي مخصوص مديريت دانلود، دريافت نماييد مانند نرم افزار دانلود منيجر که در اين لينک قابل دريافت و نصب است http://mcaf.ee/6wz9g در صورت عدم استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دانلود و استفاده از دانلود منيجر داخلي مرورگرها احتمال دانلود ناقص فايل ها وجود دارد

BB Code

Explanation

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

ليست کد vB

 1. تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline
 2. رنگ
 3. اندازه
 4. قلم
 5. هايلايت
 6. چپ / راست / وسط
 7. فاصله
 8. لينک کردن پست الکترونيک
 9. هايپرلينک URL
 10. لينک کردن موضوع
 11. لينک کردن پست
 12. ليست گلوله اي / ليست پيشرفته
 13. تصاوير
 14. Videos
 15. کد
 16. ع©ط¯ PHP
 17. کد HTML
 18. نقل قول
 19. Stop BB Code Parsing
 20. فايل پيوست
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline

برچسب هاي [i] , [b] و [u] به شما اجازه ايجاد متن با حالت هاي italic , bold و underlined را ميدهد.

  • [b]عبارت[/b]
  • [i]عبارت[/i]
  • [u]عبارت[/u]
  طريقه استفاده
  • [b]اين متن bold است[/b]
  • [i]اين متن italic است[/i]
  • [u]اين متن underlined است[/u]
  مثال طريقه استفاده
  • اين متن bold است
  • اين متن italic است
  • اين متن underlined است
  نمايش مثال در موضوع

رنگ

بر چسب [color] اجازه ميدهد که رنگ براي متن انتخاب کنيد.

 • [color=طھظ†ط¸غŒظ…]عبارت[/color]
  طريقه استفاده
 • [color=blue]اين متن آبي است[/color]
  مثال طريقه استفاده
 • اين متن آبي است
  نمايش مثال در موضوع

اندازه

بر چسب [size] اجازه ميدهد که اندازه براي متن انتخاب کنيد.

 • [size=طھظ†ط¸غŒظ…]عبارت[/size]
  طريقه استفاده
 • [size=+2]اين متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولي است[/size]
  مثال طريقه استفاده
 • اين متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولي است
  نمايش مثال در موضوع

قلم

بر چسب [font] اجازه ميدهد که قلم براي متن انتخاب کنيد.

 • [font=طھظ†ط¸غŒظ…]عبارت[/font]
  طريقه استفاده
 • [font=courier]اين متن به قلم courier است.[/font]
  مثال طريقه استفاده
 • اين متن به قلم courier است.
  نمايش مثال در موضوع

چپ / راست / وسط

برچسب هاي [right] , [left] و [center] اجازه ميدهند که تراز دلخواه براي متن خود انتخاب کنيد.

  • [left]عبارت[/left]
  • [center]عبارت[/center]
  • [right]عبارت[/right]
  طريقه استفاده
  • [left]اين متن در تراز چپ قرار دارد[/left]
  • [center]اين متن در تراز وسط قرار دارد[/center]
  • [right]اين متن در تراز راست قرار دارد[/right]
  مثال طريقه استفاده
 • اين متن در تراز چپ قرار دارد
  اين متن در تراز وسط قرار دارد
  اين متن در تراز راست قرار دارد
  نمايش مثال در موضوع

فاصله

بر چسب [indent] شما را قادر مي سازد که براي متن فاصله گذاري کنيد.

 • [indent]عبارت[/indent]
  طريقه استفاده
 • [indent]اين متن فاصله دار است[/indent]
  مثال طريقه استفاده
 • اين متن فاصله دار است
  نمايش مثال در موضوع

لينک کردن پست الکترونيک

برچسب [email] به شما اجازه مي دهد که پست الکترونيک مورد نظر را لينک کنيد. مي توانيد با انتخاب و اصافه کردن پارامتر ديگري , براي نام گذاري آن استفاده کنيد.

هايپرلينک URL

برچسب [url] اجازه مي دهد که لينک هايي به ساير فايل ها و سايتها بسازيد. همچنين با اضافه کردن پارامتري مي توانيد آن را نام گذاري کنيد

لينک کردن موضوع

برچسب [thread] اجازه مي دهد که موضوعي را بوسيله شناسه (شماره) موضوع , لينک کنيد. مي توانيد با در نظر گرفتن پارامتري به موضوع نام هم بدهي

  • [thread]موضوعات[/thread]
  • [thread=موضوعات]عبارت[/thread]
  طريقه استفاده
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]مرا کليک کن![/thread]
  توجه: لينک اين موضوع/ پست فقط براي مثال است و ممکن است در اين انجمن وجود نداشته باشد.
  مثال طريقه استفاده
 • نمايش مثال در موضوع

لينک کردن پست

برچسب [post] اجازه مي دهد که پست مورد نظر خود را بوسيله در نظر گرفتن شناسه (شماره) آن لينک کنيد. مي توانيد يک نام هم براي لينک خود بوسيله تعيين يک پارامتر اختياري تعيين کنيد.

  • [post]پست[/post]
  • [post=پست]عبارت[/post]
  طريقه استفاده
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]مرا کليک کن![/post]
  توجه: لينک اين موضوع/ پست فقط براي مثال است و ممکن است در اين انجمن وجود نداشته باشد.
  مثال طريقه استفاده
 • نمايش مثال در موضوع

ليست گلوله اي

بر چسب [list] اجازه ميدهد که بدون تعيين يک خصيصه , ليست ساده گلوله اي ايجاد کنيد. براي گلوله دار کردن هر بخش ( جمله) از برچسب [*] استفاده مي شود.

 • [list]عبارت[/list]
  طريقه استفاده
 • [list]
  [*]قلم اول از اقلام ليست
  [*]قلم دوم از اقلام ليست
  [/list]
  مثال طريقه استفاده
  • قلم اول از اقلام ليست
  • قلم دوم از اقلام ليست
  نمايش مثال در موضوع

ليست پيشرفته

بر چسب [list] اجازه ميدهد که بوسيله تعيين يک خصيصه , ليست پيشرفته ايجاد کنيد. اين خصيصه مقداري است به اين شرح: 1 براي ليست شماره اي , يا A براي ليست بر اساس حروف بزرگ , يا a براي ليست بر اساس حروف کوچک , يا I براي ليست شماره اي بر اساس اعداد لاتين بزرگ , و i براي ليست شماره اي بر اساس اعداد لاتين کوچک

 • [list=طھظ†ط¸غŒظ…]عبارت[/list]
  طريقه استفاده
 • [list=1]
  [*]قلم اول از اقلام ليست
  [*]قلم دوم از اقلام ليست
  [/list]

  [list=A]
  [*]قلم اول از اقلام ليست
  [*]قلم دوم از اقلام ليست
  [/list]

  [list=a]
  [*]قلم اول از اقلام ليست
  [*]قلم دوم از اقلام ليست
  [/list]
  مثال طريقه استفاده
  1. قلم اول از اقلام ليست
  2. قلم دوم از اقلام ليست
  1. قلم اول از اقلام ليست
  2. قلم دوم از اقلام ليست
  1. قلم اول از اقلام ليست
  2. قلم دوم از اقلام ليست
  نمايش مثال در موضوع

تصاوير

بر چسب [img] اجازه مي دهد که تصاوير را در پست هاي خود جاسازي کنيد.همچنين مي توانيد آن را بوسيله ترکيب با برچسب [url] به سايت مورد نظر خود لينک کنيد.

 • [img]عبارت[/img]
  طريقه استفاده
  • [img]http://www.yaalee.com/forums/styles-forum/statusicon/forum_new-48.png[/img] (لينک نشده است)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.yaalee.com/forums/styles-forum/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (لينک شده است)
  مثال طريقه استفاده
  • (لينک نشده است)
  • (لينک شده است)
  نمايش مثال در موضوع

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]عبارت[/video]
  طريقه استفاده
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  مثال طريقه استفاده
  نمايش مثال در موضوع

کد

برچسب [code] متن شما را در قسمتي مجزا با قلم , رنگ و حالتي ثابت , نمايش مي دهد.

 • [code]عبارت[/code]
  طريقه استفاده
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  مثال طريقه استفاده
 • کد:
  <****** type="text/java******">
  <!--
  	*****("Hello world!");
  //-->
  </******>
  نمايش مثال در موضوع

ع©ط¯ PHP

برچسب [php] همانند برچسب [code] عمل مي کند باين تفاوت که در نمايش کدهاي PHP با هايلايت کردن قسمت هايي از آن هماهنگي ايجاد مي کند. هر چند اين برچسب براي کدهاي PHP طراحي شده اما ممکن است روي زبان هاي ديگر برنامه نويسي وب نيز درست عمل کند.

 • [php]عبارت[/php]
  طريقه استفاده
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  مثال طريقه استفاده
 • ع©ط¯ PHP:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  نمايش مثال در موضوع

کد HTML

بر چسب [html] اجازه ميدهد که هماهنگي براي هايلايت کدهاي HTML ايجاد کنيد.

 • [html]عبارت[/html]
  طريقه استفاده
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  مثال طريقه استفاده
 • کد HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  نمايش مثال در موضوع

نقل قول

برچسب [quote] اجازه مي دهد که متن شخص ديگري را نشانه دار کنيد (نقل قول)

  • [quote]نقل قول[/quote]
  • [quote=نام کاربري]عبارت[/quote]
  طريقه استفاده
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;1636]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  مثال طريقه استفاده
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • نقل قول نوشته اصلي توسط John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • نقل قول نوشته اصلي توسط John Doe نمايش پست ها
   Lorem ipsum dolor sit amet
  نمايش مثال در موضوع

هايلايت

با برچسب [highlight] مي توانيد اهميت متن انتخابي خود را نشان دهيد.

 • طريقه استفاده
  [highlight]عبارت[/highlight]
 • مثال طريقه استفاده
  [highlight]اين متن هايلايت شده است.[/highlight]
 • نمايش مثال در موضوع
  اين متن هايلايت شده است.

Stop BB Code Parsing

برچسب [noparse] اجازه مي دهد که از اعمال کد هاي vB جلوگيري کنيد.

 • [noparse][b]عبارت[/b][/noparse]
  طريقه استفاده
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  مثال طريقه استفاده
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  نمايش مثال در موضوع

فايل پيوست

بر چسب [attach] اجازه ميدهد که فايل پيوست (نظير عکس) در هر نقطه دلخواه از پست شما نمايش داده شود. از اين گزينه مي توانيد جهت نمايش فايل هاي پيوستي که قبلا" ضميمه شده اند در پست هاي خود استفاده کنيد.

 • [attach]فايل پيوست[/attach]
  طريقه استفاده
 • [attach]12345[/attach]
  مثال طريقه استفاده
 • نمايش مثال در موضوع
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني